Firma realizuje dobre praktyki zarządzania zgodnie z wytycznymi ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia oczekiwania jej otoczenia. Kreując społeczną odpowiedzialność biznesu uwzględniono w niej m.in. racjonalne zarządzanie zasobami oraz zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Poprzez zarządzanie Firmy zgodnie z zasadami CSR przyjmuje się odpowiedzialność za skutki swoich działań i decyzji. Opracowanie i wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wkładem w rozwój ogólnospołeczny.

W zakresie CSR w Litex Promo Sp. z o. o. zostały wdrożone następujące procedury oraz polityki postępowania, dzięki którym możliwe jest dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy:

 • Kodeks Etyki i postępowania w biznesie
 • Kodeks Etyczny Dostawców
 • Procedura zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości
 • Procedura kontakty z mediami
 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • Procedura naboru
 • Procedura wycofania produktu ze sprzedaży
 • Polityka zrównoważonych zakupów
 • Polityka różnorodności
 • Polityka antykorupcyjna
 • Polityka środowiskowa
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Polityka ochrony praw człowieka
 • Polityka jakości


Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownictwo Spółki LITEX PROMO SP. z o.o. jest świadome zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, stawia sobie za cel utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych swoich pracowników.

Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług przy jednoczesnym eliminowaniu zagrożeń na stanowiskach pracy oraz działań zapobiegających wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa środowiska pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018

Przeczytaj całość

Polityka ochrony praw człowieka

Polityka Ochrony Praw Człowieka sporządzona przez Kierownictwo Litex Promo Sp z o. o. to dokument, w którym zadeklarowano popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminację wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez Firmę, pracowników i pozostałych interesariuszy. W drodze do osiągnięcia tych celów zostały opracowane cele strategiczne, które obejmują swoim zakresem:

Przeczytaj całość

Polityka jakości

Kierownictwo Przedsiębiorstwa Litex Promo Sp. z o. o. uznaje za swój cel najważniejszy obowiązek świadczenia usług zgodnie z wymogami określonymi przez Klientów przez stałe podnoszenie jakości produkowanych produktów

Przeczytaj całość