Warunki dostaw i gwarancji

 1. W przypadku produkcji artykułów zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, Litex Promo Sp. z o.o. zobowiązuje się wykonać ich reprodukcję tak dobrze jak jest to możliwe. W takim przypadku Litex Promo Sp. z o.o. jest zmuszona zastrzec sobie drobne odchylenia w zakresie wyglądu oraz koloru, uwarunkowane możliwościami technicznymi nadruku na tkaninach oraz zróżnicowanych efektów kolorystycznych na różnego rodzaju podłożu drukowym. Usługę uważa się za wykonaną zgodnie z umową również w przypadku wystąpienia tego typu odchyleń. Taka sama zasada zobowiązuje dla porównania nadruków próbnych oraz seryjnych.
 2. Odchylenia w zakresie wymiarów szerokości oraz długości są dopuszczalne zgodnie z ogólnie przyjętą tolerancją, czyli +/- 5 %. Z przyczyn technicznych zastrzegamy sobie przyjętą w branży możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostawy artykułów wyprodukowanych za pomocą urządzeń drukarskich o +/- 10 %, zaokrąglając w górę do ilości sztuk podlegającej rozliczeniu.
 3. W przypadku pojawienia się przeszkód niezawinionych przez Litex Promo Sp. z o.o., termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, niezależnie od tego czy wystąpią one po stronie Zamawiającego, Litex Promo Sp. z o.o. czy też osób trzecich (np. awarie, problemy z wwozem lub wywozem, porzucenie pracy, strajki, braki surowców, opóźnienia poddostawców, wszelkiego rodzaju akty przemocy itd.).
 4. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wad. W innych przypadkach zarzut stwierdzonych wad można zgłaszać jedynie w terminie jednego tygodnia. Reklamacja wymaga przekazania nam wszelkiej dokumentacji związanej ze zleceniem. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zapewnić natychmiastowego zbadania oraz opracowania reklamacji z tytułu wad towaru. W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości możemy wykonać na życzenie wydruki testowe. Opłata za wydruki próbne będzie naliczana oddzielnie. Zmiany koloru wynikające z uwarunkowań technicznych nie podlegają reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia wady przedmiotu kupna z przyczyn leżących po stronie Litex Promo Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o. ma prawo, wg własnego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia towaru zastępczego. Usunięcie wady lub dostarczenie towaru zastępczego zostanie zrealizowanie w adekwatnym czasie, którego wymaga zdobycie towaru, wynikającym z ogólnych uwarunkowań rynkowych. Dozwolonych jest kilka prób usunięcia wady lub zrealizowanie dostawy zastępczej. W przypadku, gdy ostatecznie usunięcie wady lub realizacja dostawy zastępczej nie powiodły się, zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia. W przypadku, gdy ostatecznie nie powiedzie się usunięcie wady lub zrealizowanie dostawy zastępczej Litex Promo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje:
  1. szkód powstałych w trakcie transportu,
  2. szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia, zbytniego obciążenia, wadliwej konserwacji.
  3. szkód powstałych w wyniku działania czynników chemicznych, elektrycznych lub elektrolitycznych, uderzeń wody i tym podobnych.
  4. szkód powstałych z innych przyczyn nie leżących po stronie Litex Promo Sp. z o.o..
 7. Produkt nie podlega gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione.
 8. Reklamowany towar winien być dostarczony przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu Sprzedawcy.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta nie zasadności złożonej reklamacji, wszelkie koszty poniesione z tego tytułu obciążają zgłaszającego reklamację.
 10. O ile odrębnie wydany dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej powyższe uprawnienia gwarancyjne Kupującego przysługują w terminie jednego roku licząc od dnia, kiedy artykuł został Kupującemu wydany.
 11. Warunki dostawy i gwarancji mają zastosowanie dla wszystkich sprzedaży oraz dostaw z wyłączeniem sprzedaży realizowanej na rzecz konsumentów w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 13. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 14. Wszelkie spory i roszczenia związane z sprzedażą, dostawą czy powstałe z innych tytułów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Litex Promo sp. z o.o.