Firma realizuje dobre praktyki zarządzania zgodnie z wytycznymi ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia oczekiwania jej otoczenia. Kreując społeczną odpowiedzialność biznesu uwzględniono w niej m.in. racjonalne zarządzanie zasobami oraz zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Poprzez zarządzanie Firmy zgodnie z zasadami CSR przyjmuje się odpowiedzialność za skutki swoich działań i decyzji. Opracowanie i wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wkładem w rozwój ogólnospołeczny.

W zakresie CSR w Litex Promo Sp. z o. o. zostały wdrożone następujące procedury oraz polityki postępowania, dzięki którym możliwe jest dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy:

 • Kodeks Etyki i postępowania w biznesie
 • Kodeks Etyczny Dostawców
 • Procedura zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości
 • Procedura kontakty z mediami
 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • Procedura naboru
 • Procedura wycofania produktu ze sprzedaży
 • Polityka zrównoważonych zakupów
 • Polityka różnorodności
 • Polityka antykorupcyjna
 • Polityka środowiskowa
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Polityka ochrony praw człowieka
 • Polityka jakości


Srebrny Listek CSR oraz nagroda dla projektów i działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dla Grupy Lubawa

Grupa Lubawa, w składzie której znajduje się Litex Promo Sp. z o.o. została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety tygodnika POLITYKA, a także nagrody dla projektów i działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem. Cieszymy się, że nasze działania są widoczne dla innych, a przede wszystkim pozytywnie oceniane.

Przeczytaj całość

Biały Listek CSR POLITYKI

Działalność Grupy Lubawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu została wyróżniona Białym Listkiem CSR, przyznawanym przez redakcję Tygodnika Polityka, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przeczytaj całość

Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Zarząd i Pracownicy spółki Litex Promo zobowiązują się do uczciwego i etycznego postępowania we wszystkich aspektach swojej działalności, w działalności zgodnie z interesami naszych Klientów, Dostawców, Partnerów Strategicznych oraz innych Partnerów Handlowych, Instytucjonalnych, Współpracowników.

Przeczytaj całość

Kodeks Etyczny Dostawców

Przeczytaj całość

Polityka Zrównoważonych Zakupów

Kierownictwo Spółek zobowiązuje się zarządzać łańcuchem dostaw w ramach prowadzonej polityki zakupów w sposób jak najbardziej zrównoważony i odpowiedzialny.

Przeczytaj całość

Polityka Różnorodności

Polityka różnorodności w Grupie LUBAWA to odpowiedź na świadomość Organizacji co do różnic jakie występują między ludźmi, zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.

Przeczytaj całość

Polityka Antykorupcyjna

Wprowadzenie: Niniejsza Polityka będzie stosowana w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach z nią powiązanych (dalej Grupa Lubawa).

Przeczytaj całość

Cele strategiczne

Cele strategiczne Przedsiębiorstwa Litex Promo

Przeczytaj całość

Polityka środowiskowa

Kierownictwo Spółki Litex Promo Sp. z o. o. jest świadome wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników. Litex Promo Sp z o. o. zobowiązuje się także do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2005. W dokumencie zostały przedstawione cele strategiczne obejmujące:

Przeczytaj całość

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Spółki Litex Promo Sp. z o. o. została opracowana przez Kierownictwo w celu utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych pracowników Spółki. Litex Promo Sp. z o. o. zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska pracy zgodnych z normą PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Za cele strategiczne Kierownictwo spółki wyznaczyło:

Przeczytaj całość