CSR

Firma realizuje dobre praktyki zarządzania zgodnie z wytycznymi ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia oczekiwania jej otoczenia. Kreując społeczną odpowiedzialność biznesu uwzględniono w niej m.in. racjonalne zarządzanie zasobami oraz zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Poprzez zarządzanie Firmy zgodnie z zasadami CSR przyjmuje się odpowiedzialność za skutki swoich działań i decyzji. Opracowanie i wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wkładem w rozwój ogólnospołeczny.

W zakresie CSR w Litex Promo Sp. z o. o. zostały wdrożone następujące procedury oraz polityki postępowania, dzięki którym możliwe jest dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy:

 • Kodeks Etyki i postępowania w biznesie
 • Kodeks Etyczny Dostawców
 • Procedura zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości
 • Procedura kontakty z mediami
 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • Procedura naboru
 • Procedura wycofania produktu ze sprzedaży
 • Polityka zrównoważonych zakupów
 • Polityka różnorodności
 • Polityka antykorupcyjna
 • Polityka środowiskowa
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Polityka ochrony praw człowieka
 • Polityka jakości


Biały Listek CSR POLITYKI

Pobierz PDF

Przeczytaj całość

Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Zarząd i Pracownicy spółki Litex Promo zobowiązują się do uczciwego i etycznego postępowania we wszystkich aspektach swojej działalności, w działalności zgodnie z interesami naszych Klientów, Dostawców, Partnerów Strategicznych oraz innych Partnerów Handlowych, Instytucjonalnych, Współpracowników.

Litex Promo prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z duchem i przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z zasadami etyki biznesu....

Przeczytaj całość

Kodeks Etyczny Dostawców

Pełną treść Kodeksu Etycznego Dostawców można pobrać tutaj.

Przeczytaj całość

Polityka Zrównoważonych Zakupów

Kierownictwo Spółek zobowiązuje się zarządzać łańcuchem dostaw w ramach prowadzonej polityki zakupów w sposób jak najbardziej zrównoważony i odpowiedzialny.

Pełną treść Polityki Zrównoważonych Zakupów można znaleźć tutaj.

Przeczytaj całość

Polityka Różnorodności

Polityka różnorodności w Grupie LUBAWA to odpowiedź na świadomość Organizacji co do różnic jakie występują między ludźmi, zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.

Pełną treść Polityki Różnorodności można znaleźć tutaj.

Przeczytaj całość

Polityka Antykorupcyjna

Wprowadzenie: Niniejsza Polityka będzie stosowana w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach z nią powiązanych (dalej Grupa Lubawa).

Pełną treść Polityki Antykorupcyjnej można znaleźć tutaj.

Przeczytaj całość

Cele strategiczne

Cele strategiczne Przedsiębiorstwa Litex Promo

Cele strategiczne można pobrać tutaj.

Przeczytaj całość

Polityka środowiskowa

Kierownictwo Spółki Litex Promo Sp. z o. o. jest świadome wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników. Litex Promo Sp z o. o. zobowiązuje się także do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2005. W dokumencie zostały przedstawione cele strategiczne obejmujące:

spełnianie wymagań prawa w obszarze ochrony środowiska; zmniejszanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko...

Przeczytaj całość

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Spółki Litex Promo Sp. z o. o. została opracowana przez Kierownictwo w celu utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych pracowników Spółki. Litex Promo Sp. z o. o. zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska pracy zgodnych z normą PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Za cele strategiczne Kierownictwo spółki wyznaczyło:

spełnianie wymagań prawa w obszarze BHP; zminimalizowanie ilości wypadków przy pracy; dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa...

Przeczytaj całość

Polityka ochrony praw człowieka

Polityka Ochrony Praw Człowieka sporządzona przez Kierownictwo Litex Promo Sp z o. o. to dokument, w którym zadeklarowano popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminację wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez Firmę, pracowników i pozostałych interesariuszy. W drodze do osiągnięcia tych celów zostały opracowane cele strategiczne, które obejmują swoim zakresem:

unikanie przyczyniania się do negatywnego wpływu na prawa człowieka przez działalność Spółki, jej produkty lub usługi; wdrożenie należytej...

Przeczytaj całość