Firma realizuje dobre praktyki zarządzania zgodnie z wytycznymi ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia oczekiwania jej otoczenia. Kreując społeczną odpowiedzialność biznesu uwzględniono w niej m.in. racjonalne zarządzanie zasobami oraz zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Poprzez zarządzanie Firmy zgodnie z zasadami CSR przyjmuje się odpowiedzialność za skutki swoich działań i decyzji. Opracowanie i wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wkładem w rozwój ogólnospołeczny.

W zakresie CSR w Litex Promo Sp. z o. o. zostały wdrożone następujące procedury oraz polityki postępowania, dzięki którym możliwe jest dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy:

  • polityka jakości
  • procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
  • procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
  • procedura zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości,
  • polityka ochrony praw człowieka,
  • polityka bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • polityka środowiskowa,
  • kodeks etyki i postępowania w biznesie.


Cele strategiczne

Cele strategiczne Przedsiębiorstwa Litex Promo

Cele strategiczne można pobrać tutaj.

Przeczytaj całość

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Celem procedury jest określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu
i dyskryminacji w Grupie LUBAWA w celu kształtowania przyjaznego i bezpiecznego
środowiska pracy zapewniającego godne i równe traktowanie współpracowników i
partnerów biznesowych, a także wdrożenie zasad i rozwiązań, które w skuteczny i
efektywny sposób przyczynią się do zapobiegania nieprawidłowych zachowań.

Pełną treść Procedury Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi można pobrać tutaj.

Przeczytaj całość

Polityka środowiskowa

Kierownictwo Spółki Litex Promo Sp. z o. o. jest świadome wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników. Litex Promo Sp z o. o. zobowiązuje się także do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2005. W dokumencie zostały przedstawione cele strategiczne obejmujące:

spełnianie wymagań prawa w obszarze ochrony środowiska; zmniejszanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko...

Przeczytaj całość

Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom

Celem procedury jest określenie zasad postępowania eliminujących i minimalizujących możliwość wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym oraz innych nadużyć we wszystkich aspektach funkcjonowania Spółki.

Procedura definiuje także różnorodne formy korupcji. Pełną treść Procedury przeciwdziałania korupcji i nadużyciom można pobrać tutaj.

Przeczytaj całość

Kodeks Etyczny Dostawców

Pełną treść Kodeksu Etycznego Dostawców można pobrać tutaj.

Przeczytaj całość

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Spółki Litex Promo Sp. z o. o. została opracowana przez Kierownictwo w celu utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych pracowników Spółki. Litex Promo Sp. z o. o. zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska pracy zgodnych z normą PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Za cele strategiczne Kierownictwo spółki wyznaczyło:

spełnianie wymagań prawa w obszarze BHP; zminimalizowanie ilości wypadków przy pracy; dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa...

Przeczytaj całość

Polityka ochrony praw człowieka

Polityka Ochrony Praw Człowieka sporządzona przez Kierownictwo Litex Promo Sp z o. o. to dokument, w którym zadeklarowano popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminację wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez Firmę, pracowników i pozostałych interesariuszy. W drodze do osiągnięcia tych celów zostały opracowane cele strategiczne, które obejmują swoim zakresem:

unikanie przyczyniania się do negatywnego wpływu na prawa człowieka przez działalność Spółki, jej produkty lub usługi; wdrożenie należytej...

Przeczytaj całość

Plan zrównoważonego rozwoju

Celem Planu Zrównoważonego Rozwoju jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Kierownictwo Litex Promo Sp. z o. o. opracowało Plan Zrównoważonego Rozwoju na lata 2014 – 2016.

Plan ten obejmuje cele, takie jak:efektywne wykorzystanie zasobów i energii, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, właściwe przechowywanie...

Przeczytaj całość

Procedura wycofania produktu ze sprzedaży

Procedura ta określa szczegółowe informacje dotyczące wycofania produktu ze sprzedaży oraz utylizacji i wsparcia nabywców produktu.

Produkt może być wycofany z rynku ze względu na zmieniające się potrzeb rynku, z uwagi na wprowadzone innowacje i zmiany w produkcie. W...

Przeczytaj całość

Polityka jakości

Kierownictwo Zakładu Litex Promo Sp. z o. o. uznaje za swój cel najważniejszy obowiązek świadczenia usług zgodnie z wymogami określonymi przez klientów przez stałe podnoszenie jakości produkcji.

W związku z powyższym obowiązkiem Kierownictwo podjęło decyzję o doskonaleniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z postanowieniami...

Przeczytaj całość